Rada ds. Nadzoru nad Stabilnością Finansową po raz pierwszy przyznała, że wszelkie obciążenia finansowe Fannie Mae i Freddie Mac mogą zagrozić stabilności finansowej i stwierdziła, że spółki mogą potrzebować więcej poduszek kapitałowych niż zaproponował jej organ regulacyjny.

FSOC - utworzona na mocy ustawy Dodda-Franka w celu monitorowania systemu finansowego pod kątem pojawiających się zagrożeń, a obecnie kierowana przez sekretarza skarbu Stevena Mnuchina - doszła do tego wniosku po przeprowadzeniu przeglądu wtórnego rynku kredytów hipotecznych w ramach ostatniego przejścia do podejścia opartego na działaniach w celu identyfikacji zagrożeń systemowych. Ogłoszenie nastąpiło w piątek, kilka tygodni po zakończeniu publicznego okresu komentarzy na temat ram kapitałowych Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa dla Fannie i Freddiego. Propozycja FHFA wymagałaby od przedsiębiorstw sponsorowanych przez rząd utrzymywania ponad pięciokrotnie wyższego od obecnego poziomu kapitału i ściślejszego dostosowania standardów kapitałowych do standardów banków. FHFA ma na celu sfinalizowanie proponowanych wymogów do końca tego roku, tak aby Fannie i Freddie mogły rozpocząć proces pozyskiwania kapitału niezbędnego do wyjścia z konserwatorium w 2021 r.

Ogłoszenie rady ukazało się kilka tygodni po zakończeniu publicznego okresu komentarzy na temat kapitałowych ram nadzoru nad Fannie Mae i Freddie Mac w Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa. W oświadczeniu zatwierdzonym na posiedzeniu rady FSOC stwierdziła, że wymogi kapitałowe, które są "znacznie niższe niż te, które przewiduje proponowana zasada", prawdopodobnie nie rozwiążą problemu ryzyka, jakie Fannie i Freddie stanowią dla stabilności finansowej. "Co więcej, możliwe jest, że w przypadku poważnych i niekorzystnych warunków skrajnych, zwłaszcza jeśli jakość aktywów przedsiębiorstw miałaby się kiedykolwiek pogorszyć do poziomów porównywalnych z doświadczeniami, które doprowadziły do kryzysu finansowego w 2008 r., potrzebny będzie dodatkowy kapitał, aby przedsiębiorstwa mogły zachować rentowność" - powiedział Howard Adler, zastępca asystenta sekretarza rady, podczas prezentacji na piątkowym posiedzeniu.

Grupa robocza powołana latem przez FSOC - w skład której wchodzili pracownicy Ministerstwa Skarbu, FHFA i Rezerwy Federalnej - stwierdziła również, że proponowane ramy prawne przewidują stosowanie bufora kapitałowego warunków skrajnych i bufora kapitałowego stabilności, który może być wrażliwy na ryzyko, ponieważ rezerwy te opierają się na całkowitych skorygowanych aktywach, a nie na aktywach ważonych ryzykiem.

"Z tego powodu oświadczenie zachęca FHFA do rozważenia względnych zalet alternatywnych podejść do bardziej dynamicznej kalibracji rezerw kapitałowych" - powiedział Adler.

Jednakże, rada przestała określać Fannie i Freddiego jako "instytucje finansowe o znaczeniu systemowym". Ale FSOC dodała również, że jeśli uzna, że ostateczne ramy kapitałowe FHFA i inne wymogi regulacyjne, takie jak testy warunków skrajnych i planowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, są nieodpowiednie, rozważy takie wyznaczenie albo dla GSE albo dla ich działalności. Przyznanie to towarzyszyłoby nadzorowi zbliżonemu do nadzoru bankowego ze strony Rezerwy Federalnej oraz dodatkowym wymogom regulacyjnym, które mogłyby obejmować testy warunków skrajnych, wyższe standardy kapitałowe i konieczność przedłożenia "testamentów warunków życia".

W grudniu FSOC sfinalizowała nowy proces, w ramach którego zrezygnowano z wyznaczania "ważnych z systemowego punktu widzenia" podmiotów niebędących bankami na rzecz bardziej rygorystycznych regulacji, w celu spojrzenia na potencjalnie ryzykowną działalność w danym sektorze w wielu instytucjach, ale panel ma nadal uprawnienia do wyznaczania poszczególnych firm jako MIFI. W swoim oświadczeniu dyrektor FHFA Mark Calabria, który zasiada w radzie nadzorczej, pochwalił FSOC za rozpoznanie ryzyka, jakie Fannie i Freddie stanowią dla systemu finansowego, i powiedział, że agencja rozważy ustalenia panelu, ponieważ wydaje się, że sfinalizuje zasady dotyczące kapitału "w najbliższych miesiącach". "Jak stwierdziła rada, wymogi dotyczące kapitału opartego na ryzyku i wskaźniku dźwigni finansowej, które są znacznie niższe niż te w proponowanej zasadzie, prawdopodobnie nie ograniczyłyby w odpowiedni sposób potencjalnego ryzyka dla stabilności, jakie stwarzają te podmioty", powiedział Calabria. "W rzeczywistości konieczne może być zwiększenie kapitału". Calabria wcześniej sugerował, że wyznaczenie Fannie i Freddiego jako SIFI (ang. Systemically important financial institution) miałoby sens, i stwierdziła, że właściwe byłoby, aby FSOC przynajmniej rozważyła ten znak.

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell dodał w oświadczeniu, że obecna propozycja FHFA stanowi ulepszenie w stosunku do poprzednich proponowanych ram, które agencja zaproponowała w 2018 r. za czasów poprzednika Calabrii, Mela Watta. "Cieszy nas widok wyższego poziomu kapitału i mniejszej procykliczności" - powiedział Powell. "Każda reguła kapitałowa dla GSE powinna być wrażliwa na ryzyko, które podejmują, i powinna zapewnić, że GSE zatrzymają wystarczającą ilość kapitału, aby kontynuować swoją krytyczną rolę w czasach napięć gospodarczych lub w następstwie szoku na rynku mieszkaniowym" - powiedział Powell.