Rezerwa Federalna opublikowała raport poruszający kwestię rosnącej wartości długu emitowanego przez amerykańskie przedsiębiorstwa, która może stanowić poważne zagrożenie dla gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Przyczyną obaw Fedu jest zwiększona liczba tzw. pożyczek lewarowanych. W zeszłym roku wzrosła ona o 20%, a obecnie rynek ten warty jest 1,1 bln dolarów.

"Zaciąganie pożyczek przez przedsiębiorstwa osiągnęło rekordowy poziom... dług powiększa się najszybciej wśród firm obarczonych największym ryzykiem niewykonania zobowiązań przy oznakach pogarszającej się jakości kredytowej" - oświadczył amerykański bank centralny w swoim raporcie na temat stabilności finansowej.

Duża część wysokich zwrotów z inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie jest skutkiem luzowania polityki pieniężnej przez łagodniejsze podejście Fedu do stóp procentowych.

Raport omawia także niektóre z zewnętrznych wstrząsów gospodarczych, które mogą wywołać recesję, na przykład skutki uboczne Brexitu, amerykańsko-chińska wojna handlowa czy słabnący wzrost gospodarczy na świecie.

Mimo iż odsetek niespłaconych pożyczek lewarowanych utrzymuje się w tej chwili na niskim poziomie, Fed obawia się, że amerykańskie firmy podążają tą samą drogą, która w 2008 roku doprowadziła do kryzysu gospodarczego oraz że zwroty z inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie są tylko pozornie wysokie.

Ta analiza oparta jest na twierdzeniu, że zyski w każdej chwili mogą łatwo zamienić się w straty: "Jakiekolwiek osłabienie aktywności gospodarczej może wpłynąć na zwiększenie liczby niespłaconych pożyczek, a także przyczynić się do redukcji zatrudnienia i inwestycji w przypadku tych przedsiębiorstw".

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na obecne normy gwarantowania emisji i procedury stosowane przez sprzedawców pożyczek lewarowanych, które, jeśli zostały skonstruowane niewłaściwie, mogą znacząco zwiększyć ryzyko niewykonania zobowiązania.

"Zdaje się, że standardy kredytowe w przypadku nowych pożyczek lewarowanych uległy dalszemu pogorszeniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Liczba dużych pożyczek udzielonych firmom o wskaźniku dług/ EBITDA (wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) wyższym niż 6 wzrosła w drugiej połowie zeszłego roku oraz w pierwszym kwartale bieżącego roku i obecnie przekracza najwyższe poziomy zaobserwowane w 2007 i 2014 roku, kiedy jakość norm gwarantowania emisji była niska" - czytamy w raporcie.