W przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej warto zwrócić uwagę na rynek obligacji korporacyjnych o niskim ratingu inwestycyjnym oraz rynek pożyczek bankowych. Właśnie tam upatruje się możliwych przyczyn wybuchu kolejnego dużego kryzysu finansowego. Wartość obligacji korporacyjnych w USA jest wart wyceniana na ok. 6,5 bln USD. Jednak większość emitentów posiada niski rating inwestycyjny.

Od czasu kryzysu finansowego rynki funduszy inwestycyjnych pożyczek bankowych (BL) i obligacji wysokodochodowych (HYB) znacznie wzrosły. Udziały BL i HYB w rynku pożyczek lewarowanych (LL) i obligacji korporacyjnych o wysokiej stopie zwrotu (HY) wzrosły od połowy 2000 roku. BL MF osiągnęły 15 procentowy szczyt w 2013 roku i od tego czasu wahały się w granicach 7-10 procent. Tymczasem udział HYB MFs w rynku konsekwentnie wzrastał od połowy 2000 roku, osiągając około 16 procent na koniec 2018 roku. Aktywa bazowe funduszy inwestycyjnych z długami korporacyjnymi są często pogrupowane w dwie szerokie kategorie, które leżą na różnych krańcach spektrum kredytowego: klasy inwestycyjnej i wysokiej rentowności. Podczas gdy fundusze inwestujące głównie w obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym są uważane za mniej ryzykowne, wyższe zwroty są zazwyczaj związane z funduszami inwestycyjnymi o wysokiej stopie zwrotu.

Dwie coraz bardziej popularne kategorie inwestycji w świecie MF o wysokiej wydajności to MF i HYB MF. BL MF inwestują dużą część swoich portfeli w pożyczki lewarowane, zdefiniowane jako pożyczki komercyjne udzielane spółkom o wysokiej stopie zwrotu. Spółki emitujące są zwykle poniżej poziomu inwestycyjnego lub nie mają oceny o profilu ryzyka podobnym do firm o klasie spekulacyjnej. Podobnie HYB MF inwestują przede wszystkim w obligacje wysokodochodowe lub "obligacje śmieciowe". Podobno częściowo napędzany przez inwestorów sięgających po zyski w utrzymującym się niskim oprocentowaniu, popyt na kredyty bankowe i obligacje wysokodochodowe znacznie wzrósł od czasu kryzysu finansowego: od 2008 r. do końca 2018 r. Wartość niespłaconych pożyczek od klientów instytucjonalnych wzrosła z około 550 mld USD do 1150 miliardów dolarów, a wartość obligacji HY wzrosły z 750 miliardów do 1000 miliardów dolarów. Ponadto od 2008 r. zarządzane aktywa HYB MF wzrosły z około 75 mld USD do 225 mld USD, a fundusze pożyczek bankowych wzrosły z 19 mld USD do 117 mld USD. Tendencje te podkreślają zmiany na rynku HYB i BL i są motywacją do dalszego wglądu w wszechświat funduszy inwestycyjnych o wysokiej rentowności. Przed wyszczególnieniem BL i HYB MF, należy zwrócić uwagę na różnice między BL i HYB:BL.

  • Kupony: to inwestycje o zmiennym oprocentowaniu, zwykle określane jako Libor plus stały spread. W rezultacie, wraz ze wzrostem stóp procentowych (tj. Libor), rosną również stopy kuponowe. Z drugiej strony, wiązania HY zwykle mają stałe kupony. Podwyżki stóp procentowych zwykle sprzyjają inwestycjom o zmiennym oprocentowaniu, takim jak BL. Stopa odzysku: BL są zabezpieczonymi, zabezpieczonymi długami uprzywilejowanymi, znajdującymi się na szczycie struktury kapitału korporacyjnego firmy. W przypadku niewykonania zobowiązania przez inwestorów inwestorzy BL częściej otrzymają zwrot kapitału niż inwestorzy obligacji HY. Obligacje HY są podrzędne w strukturze kapitału i są spłacane po BL.
  • Możliwość spłaty: BL można spłacać na równi w dowolnym momencie po pierwszych kilku miesiącach emisji, a zatem mogą mieć ograniczony potencjał wzrostu na rynkach hossy. W przeciwieństwie do tego obligacje HY mają zwykle lepszą ochronę połączeń, umożliwiając inwestorom dalsze korzystanie z aprecjacji cen.
  • Płynność: HYB są na ogół bardziej płynne niż kredyty bankowe, ponieważ kredyty są zwykle mniej znormalizowane, co może prowadzić do większej niepewności i dłuższego czasu rozliczenia. W rezultacie w okresach skrajnych warunków rynkowych, w których inwestorzy ograniczają ekspozycję na te aktywa, można oczekiwać, że BL doświadczą większych spadków cen niż obligacje HY.
  • Ochrona inwestorów: BL zawierają kowenanty lub ograniczenia, które nakładają ograniczenia na kredytobiorców i chronią inwestorów, wymagając od kredytobiorcy wykonania lub powstrzymania się od pewnych czynności. Te klauzule w umowie pożyczki mogą być szczególnie przydatne dla pożyczkodawców w przypadku niewykonania zobowiązania lub restrukturyzacji pożyczki. Jednak te przymierza rozwinęły się w ostatnich latach, co prowadzi do większej podobieństwa między wiązaniami BL i HY.
  • Przejrzystość: Firmy emitujące obligacje podlegają bardziej rygorystycznym wymogom dotyczącym ujawniania informacji niż firmy emitujące pożyczki. Pożyczki bankowe nie stanowią zabezpieczenia i są mniej regulowane. Ponadto, z uwagi na ograniczone publiczne ujawnianie ich informacji finansowych, BL są na ogół trudniejsze do monitorowania przez stronę trzecią.