Fundusz hedgingowy to zbiór papierów wartościowych, który stanowi część agresywnie zarządzanego portfolio inwestycyjnego. Angażowanie się w fundusz hedgingowy to gra wysokiego ryzyka - jej celem jest maksymalne zwiększenie zwrotu w sposób, którego nie oferują tradycyjne udziały jak akcje czy obligacje. Termin "hedge" pochodzi od strategii nazywanej "hedgingiem", jest to praktyka, która ma zmniejszyć poziom ryzyka związany z inwestycją. Był to pierwszy historyczny cel powstania funduszy hedgingowych, ale dzisiaj fundusze hedgingowe skupiają się przede wszystkim na generowaniu jak największych zysków, co tak naprawdę może tylko zwiększyć ryzyko.

Menadżerzy funduszy hedgingowych używają wielorakich strategii, aby osiągnąć cel i optymalne zwroty, w tym dźwignię finansową i fundusze kapitałowe long-short. Dźwignia finansowa to technika, która opiera się na napędzaniu inwestycji przez dług. Na przykład, firma posiada tylko $5 milionów, ale pożyczając dodatkowe 15 milionów, jest już w stanie inwestować w o wiele więcej finansowych operacji. Aby ten krok przyniósł jej zysk, odsetki od pożyczonej kwoty muszą pozostać znacznie mniejsze niż dywidendy z inwestycji firmy. Fundusze kapitałowe long-short, upraszczając, polegają na kupnie akcji "long", które mogą z czasem zyskać na wartości, i sprzedaży akcji "short", których cena może spaść.

Ogólnie mówiąc, fundusze hedgingowe są zarezerwowane dla inwestorów posiadających do dyspozycji znaczące środki finansowe. Prawo stanowe USA wymaga od inwestujących w fundusze hedgingowe akredytacji - oznacza to, że muszą oni posiadać pewien minimalny dochód roczny, w wysokości większej niż 1 milion dolarów netto, a także gruntowną wiedzę na temat inwestycji.

Ponieważ fundusze hedgingowe są przeznaczone dla tego typu doświadczonych inwestorów, rząd USA nie objął ich wieloma regulacjami. Otwiera to szeroki zakres możliwości inwestycyjnych, które mają większy wpływ nie tylko na zyski z funduszu, ale także na giełdę.

Fundusze hedgingowe mają jednak pozytywny wpływ na giełdę. Jedną z popularnych strategii tych funduszy jest arbitraż, który eliminuje niesprawiedliwe wyceny poprzez eksploatację. Jeśli w cenie identycznego produktu pojawia się jakieś wahanie, menadżer może kupić ten produkt po niższej cenie i sprzedać po wyższej z zyskiem. W wyniku takiego działania dochodzi do szybkiego dostosowania ceny. To z kolei wpływa na większą płynność związaną z ich chęcią sprzedaży papierów wartościowych oraz jest także wiarygodnym źródłem transferu ryzyka.

Mimo to, fundusze hedgingowe stanowią także poważne zagrożenie dla giełdy. Ponieważ wiele funduszy hedgingowych używa podobnych technik analitycznych do śledzenia rynku, wiele z nich często dochodzi do tego samego wniosku. Jeśli wszyscy zdecydują, że pewien produkt jest wyjątkowo dochodowy, bańka aktywów może zacząć rosnąć, tak jak w przypadku bańki sektora mieszkaniowego rozpoczętej w 2005. Inną taktyką funduszy hedgingowych są instrumenty pochodne, które również mają znaczący wpływ na giełdę. Instrument pochodny to umowa zawarta pomiędzy wieloma stronami i oparta na podmiocie jak aktywa, indeks lub papiery wartościowe. Może mieć ona wiele skutków, takich jak zobowiązanie na mocy kontraktu jednej strony do kupienia w przyszłości aktywów innej strony po ustalonej cenie. Jest to także pewien rodzaj ubezpieczenia - nawet jeśli cena rynkowa aktywów zacznie spadać, sprzedawca nie musi martwić się o zysk. Te instrumenty pochodne mogą jednak wywołać ogromne wahania na giełdzie. Jeśli cena rynkowa podmiotu drastycznie różni się od ceny oczekiwanej, zaangażowane strony poniosłyby ogromne straty. Dźwignia finansowa, choć jest potężnym narzędziem generowania zysku, również może mieć kłopotliwy wpływ na giełdę. Jeśli zwrot z inwestycji funduszu hedgingowego jest ciągle mniejszy niż odsetki długu, fundusz hedgingowy pochłonie straty i może potencjalnie zwiększyć stopy procentowe kredytodawców.

Pięć najbardziej wydajnych w 2015 funduszy hedgingowych z aktywami o wartości $1 miliarda dolarów lub więcej: Perceptive Life Sciences, Melvin Capital, Segantii Asian-Pacific Equity Multi-Strategy, Sylebra Capital Partners Master, Teton Capital Partners. Warto zauważyć, że wszystkie, oprócz jednego, te fundusze opierają się głównie na strategii funduszu kapitałowego long-short. Pięć najbardziej wydajnych w 2015 funduszy hedgingowych z aktywami o wartości pomiędzy $250 milionów a $1 miliarda: Ping Exceptional Value, SPQ Asia Opportunities, APS Asia-Pacific Long/Short, Landsdowne European Equity, TT Long/Short Focus. Tak jak w przypadku funduszy o wartości aktywów powyżej $1 miliarda, cztery z pięciu powyżej wymienionych funduszy opiera się na strategii funduszu kapitałowego long-short.