Aktywa funduszy inwestycyjnych ETF (ang. exchange-traded fund) co kilka lat zwiększają swoją wartość mniej więcej o połowę. Brzmi fajnie, ale czym dokładnie są te ETF-y i co sprawiło, że stały się tak popularnym narzędziem inwestycyjnym?

Pod pojęciem funduszu ETF rozumiemy fundusz wzajemny notowany na rynku giełdowym. ETF-y są wyceniane raz dziennie tuż przed zamknięciem sesji, a wszyscy kupujący muszą zapłacić tę samą cenę bez względu na porę dnia. Akcje spółek natomiast są przedmiotem obrotu całą dobę, co pozwala inwestorom korzystać z krótkoterminowych ruchów rynkowych między sesjami. Ponadto ETF-y to narzędzia inwestycyjne złożone ze środków pieniężnych zebranych od wielu inwestorów w celu inwestowania w papiery wartościowe takie jak akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego czy inne aktywa. Poprzez zakup funduszy wzajemnych inwestorzy zyskują współwłasność udziałów w firmie zarządzającej nimi oraz jej aktywach. Typowy fundusz wzajemny może odzwierciedlać notowania setek innych papierów wartościowych. Oznacza to, że posiadacz takiego instrumentu może zdywersyfikować swój portfel, ponosząc stosunkowo niewielkie koszty.

ETF-y oferują szeroką paletę korzyści. Po pierwsze, jak już wspomniano wyżej, zapewniają dużą dywersyfikację, będąc jednocześnie najtańszą dostępną opcją. Co więcej, istnieje wiele rodzajów ETF-ów, ponieważ obejmują one wszystkie główne indeksy giełdowe (takie jak Dow Jones, S&P, Nasdaq) i wszystkie sektory rynku akcji. Są odmiany międzynarodowe, regionalne i specjalistyczne, które śledzą notowania poszczególnych gałęzi przemysłu, na przykład rynku technologicznego, biotechnologicznego, energetycznego i niszy rynkowych (funduszy typu REIT oraz złota). Wielu uważa, że ETF-y to przełomowa technologia. Chodzi o to, że są one rzadkim połączeniem szybkości i wiarygodności i to w niskiej cenie.

Właśnie na tym polega sukces funduszy wzajemnych. Do ich atrakcyjnych cech należy także płynność, sprawność w zakresie podatków, wygoda oraz przejrzystość. Dzięki temu ETF-y liberalizują świat inwestycji, na przykład poprzez ustalanie bliskich zeru opłat. Z drugiej strony, ich popularność wzbudza obawy co do wystąpienia w przyszłości niepożądanych efektów.

Fundusze wzajemne to rodzaj rynkowych papierów wartościowych. Mówiąc inaczej, to instrumenty finansowe, które można nabyć lub sprzedać na różnych giełdach. Charakteryzują się płynnością, co oznacza, że da się je szybko wymienić na pieniądze po przystępnej cenie. Rynkowe papiery wartościowe są płynne, ponieważ zazwyczaj posiadają krótszy niż rok termin zapadalności. Atrakcyjność rynkowych papierów wartościowych polega na tym, że z racji wysokiej płynności są idealnym środkiem do przechowywania gotówki pozwalającym jednocześnie zarabiać na odsetkach.

Papiery tego typu można kupić albo sprzedać na giełdach publicznych, dlatego też są zbywalnymi instrumentami udziałowymi, a zarazem dłużnymi papierami wartościowymi. Rynki wtórne pozwalają na szybkie transakcje ich kupna bądź sprzedaży w taki sposób, że zapewniają inwestorom precyzyjne szacunki cenowe. Na koniec, z powodu wysokiej płynności oraz względnego bezpieczeństwa inwestycyjnego rynkowe papiery wartościowe nie oferują dużych zwrotów. Innym przykładem takich papierów są: akcje zwykłe, papiery komercyjne, akcepty bankowe czy obligacje skarbowe.

Chociaż ETF-y posiadają wiele zalet, nie można zapominać o ich wadach. Należą do nich m.in. wysokie prowizje za pośrednictwo w zakresie dokonywania transakcji.