Działalność różnych organizacji, w tym tych publicznych mimo że nie tak często jak w sektorze prywatnym, zmienia swój charakter. Wynikiem tych zmian jest koncepcja New Public Governance.

New Public Governance to nowe podejście w XXI wieku dotyczące świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych. Rozwinęło się ono w odpowiedzi na trend rozwoju zarządzania publicznego w latach 80-tych i 90-tych, które, mówiąc krótko, zachęciło uczestników rynku do świadczenia usług publicznych bardziej biznesowo, i umożliwiło świadczenie usług publicznych przez finansowanie ze środków publicznych przez organizacje komercyjne i non-profit. Również charakter rządzenia przesunął się z przestrzegania przez administrację publiczną hierarchii, w kierunku tego stosowanego w biznesie. Nowi zwolennicy ładu publicznego próbowali zmierzyć się z tą nową konfiguracją systemu świadczenia usług finansowanego ze środków publicznych, uczestnicząc w sieciach. Dlatego naukowcy zajmujący się New Public Governance są znani z analizowania relacji współpracy między organizacjami non-profit lub komercyjnymi, które świadczą usługi finansowane ze środków publicznych, a przedstawicielami rządu, którzy zawierają z nimi umowy, a następnie finansują i monitorują ich usługi i wyniki.

NPG oparte jest na relacji i sieciowaniu. Relacja oparta na współpracy powstaje poprzez "międzyorganizacyjny wysiłek na rzecz wzajemnych korzyści lub wspólnych interesów między organizacjami poprzez proces wymiany informacji i dzielenia się zasobami". Promowanie takich relacji odzwierciedla przeszłe trendy polityczne na rynku, takie jak prywatyzacja usług publicznych, redukcja funkcji rządowych, decentralizacja, reforma opieki społecznej oraz ciągłe poszukiwanie niższych kosztów i lepszej jakości usług. Po pierwsze, współpraca ta może opisywać relacje międzyorganizacyjne między podmiotami finansującymi (zwykle podmiotami rządowymi) a usługodawcami (organizacjami non-profit lub firmami biznesowymi). Jednak po drugie, współpraca i relacje oparte na współpracy mogą również opisywać relacje koordynacyjne lub inne relacje związane ze wspólnymi zasobami, które mogą wystąpić między różnymi organizacjami non-profit świadczącymi usługi, które pracują razem nad złożonym problemem społecznym. Jednym z obszarów usług, w którym znaleziono oba rodzaje współpracy, są usługi społeczne. Problemy i potrzeby, które klienci przedstawiają usługodawcom w tej dziedzinie, są często złożone i wymagają różnego rodzaju profesjonalnej i wspierającej wiedzy fachowej zlokalizowanej w różnych agencjach pomocy społecznej. W Stanach Zjednoczonych takie usługi socjalne są coraz częściej sprywatyzowane i zlecane przez różne szczeble rządowe organizacjom pozarządowym, głównie non-profit. W tych relacjach międzyorganizacyjnych większość usług jest nadal finansowana i regulowana przez organy rządowe.

Podejście New Public Governance do zarządzania publicznego ma na celu zarówno zmniejszenie kosztów, jak i zwiększenie ogólnej wydajności i skuteczności usług finansowanych ze środków publicznych. Ponadto kładzie nacisk na efektywną, wydajną współpracę między dostawcami usług oraz dobrze funkcjonującymi sieciami usługodawców powiązanymi z funduszami rządowymi. Jednym z możliwych sposobów promowania współpracy między organizacjami non-profit świadczącymi usługi zlecone jest tworzenie wspólnie zlokalizowanych, fizycznych centrów non-profit. W takim budynku dla wielu najemców jego właściciel lub główny najemca, który zwykle jest organizacją non-profit, rekrutowałby inne organizacje non-profit, aby wynajmowały przestrzeń i korzystały ze wspólnych zasobów i/lub usług w miejscu pracy ze wspólną przestrzenią. Zazwyczaj te miejsca pracy są bardziej przystępne cenowo, stabilne, wydajne i wyższej jakości niż ich obecne. Również centra non-profit często entuzjastycznie promują współpracę i współpracę wśród swoich najemców. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie istnieje już kilkaset takich ośrodków. Pokazuje to, że obecnie najnowsza koncepcja zarządzania w administracji publicznej - a taką jest New Public Governance - sprawdza się w praktyce.