Profesor Princeton Angus Deaton otrzymał Nobla 2015 z dziedziny ekonomii. Nagrodę tę otrzymał za swoje długoletnie badania nad tworzeniem wykresów dotyczących rozwoju służby zdrowia i nierówności na świecie. Jego najbardziej znaną koncepcją jest paradoks Deatona, który mówi, że nagłe zmiany przychodów nie powodują równie nagłych zmian w konsumpcji. Jednak Deaton najbardziej wpłynął na politykę publiczną, jego praca pomogła rządom przewidywać i reagować na to, jak różne grupy społeczne reagują na konkretne zmiany podatkowe. "Do stworzenia polityki gospodarczej, która sprzyja dobru i zmniejsza ubóstwo, musimy najpierw zrozumieć indywidualne wybory konsumpcyjne," stwierdziła Królewska Szwedzka Akademia Nauk. "Łącząc szczegółowe indywidualne wybory i zbiorcze rezultaty, badania Deatona pomogły przekształcić dziedziny mikroekonomii, makroekonomii i ekonomii rozwoju."Wielokrotnie nagradzane prace Deaton skupiają się na trzech głównych pytaniach, pierwszym: jak konsumenci wydają swoje pieniądze na poszczególne towary? Odpowiedź na to pytanie pomoże nie tylko wyjaśnić, ale i przewidzieć wzorce konsumpcji w świecie rzeczywistym, jest ona również niezbędna do oceny reform politycznych i ich wpływu na dobrostan różnych grup. Opracowany w 1980 Prawie Idealny System Popytu Deatona (ang. Almost Ideal Demand System) nadal służy jako elastyczna i pewna metoda szacowania, jak popyt na poszczególne dobra zależy od cen wszystkich towarów, jak również od indywidualnych dochodów. Prowadzi to bezpośrednio do drugiego ważnego pytania badawczego Deatona: jaka część dochodów społeczeństwa jest wydawana, ale jaka zostaje oszczędzona? W latach 90. Deaton wykazał, że dominująca teoria konsumpcji nieodpowiednio wyjaśnia zaobserwowane relacje między dochodem a konsumpcją w czasie. Problem polegał na tym, że istniejący model używał łącznej sumy dochodów i konsumpcji - Deaton zaproponował inne podejście, w którym podsumowuje się jak poszczególne osoby dostosowują do swoich dochodów. Jego badania utorowały drogę analizie poszczególnych danych w celu lepszej wizualizacji wzorów widocznych w danych całościowych.Najnowsze badania profesora Deaton poświęcone były jego trzeciemu głównemu pytaniu: jak najlepiej zmierzyć i przenalizować dobrobyt i ubóstwo? Przez wiarygodny pomiar poziomu konsumpcji gospodarstw domowych, można lepiej wychwycić mechanizmy leżące u podstaw rozwoju gospodarczego. Dane gospodarstwa domowego jednocześnie naświetlają kwestie, takie jak dyskryminacja płci i relacji między dochodami i spożyciem kalorii. Ostatnia książka Deaton, Wielka ucieczka: Zdrowie, bogactwo i pochodzenie nierówności, wykorzystuje dane ekonomiczne do stwierdzenia, że pomimo ogólnej poprawy na całym świecie, zarówno w dziedzinie zdrowia i jakości życia, ze względu na wzrost dochodu narodowego, wiele grup zostaje wykluczonych. Deaton poszedł dalej w swojej krytyce najbogatszych osób na świecie, którzy wymykają się kontroli rządowej, poprzez gromadzenie społeczności i prywatnych sił policyjnych. "Nie powinniśmy obawiać się powodzenia innych osób, jeśli nie przynosi szkody dla nas", powiedział w wywiadzie. "Błędem jest stosowanie zasady tylko do jednego elementu składowego dobrego samopoczucia - pieniędzy - i ignorować inne elementy, takie jak zdolność do uczestniczenia w społeczeństwie demokratycznym, do dobrego wykształcenia, do zdrowia oraz fakt, że nie jesteśmy ofiarami drogi innych ludzi do wzbogacenia się."

Profesor Angus Deaton
Profesor Angus Deaton