Zadaniem ETF-ów lewarowanych czy też odwrotnych (podążających w kierunku przeciwnym do danego indeksu) jest uzyskanie stopy zwrotu będącej wielokrotnością bądź odwrotnością dziennej stopy zwrotu danego indeksu. Ponieważ dają one rezultaty zależne od wyniku indeksu w konkretnym dniu, z reguły najlepiej sprawdzają się przy inwestycjach krótkoterminowych. Ze względu na to, że ETF-y lewarowane i odwrotne są ukierunkowane na dzienną stopę zwrotu, w dłuższej perspektywie ich wyniki będą znacznie różnić się od wyników indeksów, na których są oparte.

Dostępnych jest bardzo wiele atrakcyjnych produktów tego typu, więc często pytacie mnie, czy warto w nie inwestować, czy może lepiej ich unikać. Dziś przeanalizujemy przykład działania ETF-ów lewarowanych i odwrotnych, żeby każdy mógł sam podjąć decyzję.

Powiedzmy, że zainwestowałeś 1 000 $ w dwa różne ETF-y (tabela poniżej) - ETF lewarowany z trzykrotną dźwignią oraz ETF odwrotny z trzykrotną dźwignią. Załóżmy, że pierwszego dnia wartość danego indeksu wzrosła o 5%. Po zamknięciu giełdy ETF lewarowany zyskał zatem 15%, zaś ETF odwrotny stracił 15%. Oba przyniosły więc oczekiwane rezultaty. Na razie wszystko wygląda dobrze.

Wartość początkowa | Zwrot na koniec dnia | Wartość na koniec dnia | Całkowity zwrot

Wartość indeksu: 100 | +5% | 105 | +5%

ETF lewarowany z trzykrotną dźwignią: 1000 $ | +15% | 1150 $ | +15%

ETF odwrotny z trzykrotną dźwignią: 1000 $ | -15% | 850 $ | -15%

Załóżmy, że następnego dnia wartość indeksu spadła o 5% (tabela poniżej). W ciągu dwóch dni spadła więc w sumie o 0,25%. Jednak oba ETF-y przyniosły w tym czasie dużo większe straty - odpowiednio -17,25% i -2,25%. Ten przykład ilustruje, jak drastycznie wyniki lewarowanych ETF-ów różnią się od wyników indeksów, na których są oparte. W dłuższej perspektywie byłyby one prawdopodobnie jeszcze bardziej rozbieżne ze względu na opłaty za zarządzanie funduszem, zmienność kursu oraz różnicę odchylenia standardowego z funduszu względem odchylenia standardowego stóp zwrotu z benchmarku.

Wartość początkowa | Zwrot na koniec dnia | Wartość na koniec dnia | Całkowity zwrot

Wartość indeksu: 105 | -5% | 99,75 | -0,25%

ETF lewarowany z trzykrotną dźwignią: 1150 $ | -15% | 977,50 $ | -17,25%

ETF odwrotny z trzykrotną dźwignią: 850 $ | +15% | 977,50 $ | -2,25%

Załóżmy, że wartość indeksu będzie zmieniać się według tego samego schematu (jednego dnia wzrośnie o 5%, kolejnego - spadnie o 5%) przez 30 dni. Po tym czasie spadnie w sumie o 3,69%. Co ciekawe, jeśli wykonasz obliczenia, zauważysz, że choć ETF-y lewarowane i odwrotne w założeniu mają przynosić przeciwne rezultaty, po 30 dniach oba generują identyczną stratę w wysokości 28,92%.

Jeśli więc chcesz wzbogacić swój portfel o ETF lewarowany, powinna to być inwestycja krótkoterminowa, nie dłuższa niż kilka dni. Celem niemal wszystkich ETF-ów lewarowanych czy też odwrotnych jest bowiem uzyskanie stopy zwrotu będącej odpowiednio wielokrotnością bądź odwrotnością dziennej stopy zwrotu danego indeksu.